Veekogude kaugseire

Õitsev LäänemeriVeekogude seires kasutatakse mitmeid erinevaid uurimismeetodeid, sõltuvalt looduskeskkondade keerukusest.  Kaugseire meetodite edasiarendamine hõlmab nii kaugseire füüsikaliste aluste uuringuid, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfäärialuseid uuringuid õhu- ja veesõidukitel, samuti maapealseid väli- ja laborimõõtmisi. Kuigi kaugseires kasutatakse elektromagnetkiirguse kogu spektrit, on vee uuringutes kasutusel valdavalt spektri nähtav osa.

Rannikumere kaugseire on riikliku seireprogrammi osa alates 2005. aastast ja seda teostatakse Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi poolt. Programmi põhieesmärgid on välja töötada ja rakendada meetodid Läänemere ning suurte järvede vee omaduste määramiseks, põhjataimestiku katvuse ja liigilise koosseisu hindamiseks ning sinivetikate õitsengute tuvastamiseks.

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on luua ühtne siseveekogude seisundi hindamise süsteem kogu Euroopa Liidus, et tagada veekogude kvaliteedi tõus. Tartu Observatoorium kogub selle tulemuse saavutamiseks regulaarselt välitööde andmeid Eesti järvedelt ja rannikumerest, koostöös välispartneritega ka teiste riikide vetest, et luua algoritme, mis oleks kasutatavad nii satelliitidelt kui õhu- ja veesõidukitelt saadava info töötlemiseks vajalikule kujule.